MZIDIT
pomoc

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Struktura Organizacyjna Władze MZIDIT Zasady funkcjonowania Do pobrania Elektroniczna Skrzynka Podawcza Obsługa interesantów Oferty pracy Zajęcie pasa drogowego RODO Deklaracja dostępności Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

RODO


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


Na podstawie art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr  2016/679 z  dnia  27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.1) w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu, reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą we Włocławku przy ul. Zielnej 13/21.
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w możliwy jest pod numerem tel. nr. 54 411-64-54 lub adresem email iod@mzidit.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia,
  • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia,
  • na podstawie wyrażonej zgody przez osobę, której dane są przetwarzane –   6 ust 1 lit. a Rozporządzenia,
 4. Pana/Pani dany osobowe osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i mogą być udostępniane innym podmiotom:
  • organom, którym MZIDIT jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od MZIDIT danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych no podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
  • którym MZIDIT powierzył wykonywanie czynności związanych ze statutowymi obowiązkami zarządu drogi.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
  • przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany w obowiązujących przepisach prawa;
  • niezbędny do dochodzenia roszczeń przez MZIDIT w związku z prowadzoną działalnością statutową lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec MZIDIT, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27  kwietnia 2016 r.
 8. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu
 9. Podanie danych osobowych jest w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych
  • obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa
  • obowiązkowe w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez petenta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w art. 13 ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych petenci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, a tym samym podjęcia skutecznych działań.Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Lidia WierzbickaLidia WierzbickaLidia Wierzbicka
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
17 grudnia 2020 r. 10:2813042


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
17 grudnia 2020 r. 11:06 Edycja strony Lidia Wierzbicka
17 grudnia 2020 r. 10:27 Dodanie strony Lidia Wierzbicka
Pokaż więcej