MZIDIT
pomoc

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Struktura Organizacyjna Władze MZIDIT Zasady funkcjonowania Do pobrania Elektroniczna Skrzynka Podawcza Obsługa interesantów Ogłoszenie o naborze, oferty pracy Sprawozdania finansowe Zajęcie pasa drogowego RODO Kontrole Deklaracja dostępności Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

RODO


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


Na podstawie art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr  2016/679 z  dnia  27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.1) w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu, reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą we Włocławku przy ul. Zielnej 13/21.
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w możliwy jest pod numerem tel. nr. 54 411-64-54 lub adresem email iod@mzidit.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia,
  • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia,
  • na podstawie wyrażonej zgody przez osobę, której dane są przetwarzane –   6 ust 1 lit. a Rozporządzenia,
 4. Pana/Pani dany osobowe osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i mogą być udostępniane innym podmiotom:
  • organom, którym MZIDIT jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od MZIDIT danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych no podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
  • którym MZIDIT powierzył wykonywanie czynności związanych ze statutowymi obowiązkami zarządu drogi.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
  • przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany w obowiązujących przepisach prawa;
  • niezbędny do dochodzenia roszczeń przez MZIDIT w związku z prowadzoną działalnością statutową lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec MZIDIT, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27  kwietnia 2016 r.
 8. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu
 9. Podanie danych osobowych jest w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych
  • obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa
  • obowiązkowe w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez petenta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w art. 13 ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych petenci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, a tym samym podjęcia skutecznych działań.Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Lidia WierzbickaLidia WierzbickaLidia Wierzbicka
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
17 grudnia 2020 r. 10:2829772


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
17 grudnia 2020 r. 11:06 Edycja strony Lidia Wierzbicka
17 grudnia 2020 r. 10:27 Dodanie strony Lidia Wierzbicka
Pokaż więcej